Rekrutacja do I edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do I edycji projektu „Własny Biznes” będzie prowadzona w dn. 27.05.2021r. – 10.06.2021 r.
W dn. 03.06.2021 oraz 04.06.2021 – składanie formularzy rekrutacyjnych będzie możliwe jedynie poprzez drogę elektroniczną na wskazany adres e-mail (wlasnybiznes@inkubator.org.pl). W pozostałe ww. dni formularze rekrutacyjne można składać również w Biurze projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. 4) w godz. 9.00-15.00.

Ponadto zgodnie z Regulaminem rekrutacji §5 Realizator ma prawo do zakończenia rekrutacji w przypadku jeżeli liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji tj. 40 formularzy, w tym:

 • 30 formularzy wpłynie od osób zamieszkujących na terenie powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.
 • 10 formularzy od osób zamieszkujących m. Łódź

Informacje o projekcie

Projekt „WŁASNY BIZNES” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  Priorytet VIII  Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych-ZIT.

Projekt „WŁASNY BIZNES” skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują na terenie ŁOM tj. m. Łodzi oraz powiatów: brzeziński, Łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) i należą do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych
w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów
w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

FORMY WSPARCIA:

 • szkolenie i doradztwo
 • wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu w III edycjach w okresie:

maj 2021r. – grudzień 2021r.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu:

www.wlasnybiznes.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą uczestniczyć bezrobotne osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

 • w wieku 30 lat i więcej;
 • zamieszkujące na terenie ŁOM tj. m Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, Łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, zgierskiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego);
 • znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

– w wieku 50 lat i więcej;

– długotrwale bezrobotni;

– kobiety;

– z niepełnosprawnościami;

– o niskich kwalifikacjach.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji
do projektu „WŁASNY BIZNES”, dostępnym na stronie
www.wlasnybiznes.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • szkolenie „WŁASNA FIRMA” w wymiarze 50 godzin;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;
 • jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie
  dla 48 osób w wysokości  23.050 zł na uczestnika;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2600 zł/m-c/osobę przez okres do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu: 3 177 967,50 zł

Kwota dofinansowania: 3 082 628,47 zł

PARTNERZY PROJEKTU:

Gmina Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25

Gmina Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

Pliki do pobrania

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) + oświadczenie dot. statusu na rynku pracy

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2)

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3)

Karta oceny – rozmowa z doradcą zawodowym (załącznik nr 4)

Karta oceny – prezentacja pomysłu na firmę (załącznik nr 5)

WSPARCIE

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (załącznik nr 1)

Wzór biznesplanu (załącznik nr 2)

Karta oceny formalnej biznesplanu (załącznik nr 3)

Karta oceny merytorycznej biznesplanu (załącznik nr 4)

Formularz zmian w biznesplanie (załącznik nr 5)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 6)

Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego – wzór

Kontakt

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 4

Tel. 515 – 327 – 924, 42 633-16-55

E-mail: wlasnybiznes@inkubator.org.pl