Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Własny Biznes” (za wyjątkiem osób zamieszkujących obszar m. Łodzi) zostaje przedłużona do dnia 24.06.2021r.

Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Własny Biznes” (za wyjątkiem osób zamieszkujących obszar m. Łodzi) zostaje przedłużona do dnia 17.06.2021r.

Rekrutacja – informacja

Przypominamy, iż w ramach I edycji projektu „Własny Biznes” nadal trwa rekrutacja dla osób zamieszkałych w powiatach: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski.

Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Informacja dot. zakończenia rekrutacji

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 27.05.2021r.) wpłynęła wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych
z obszaru m. Łodzi. Tym samym rekrutacja dla uczestników z obszaru m. Łodzi została zakończona.
Wszystkie formularze rekrutacyjne (adres zamieszkania obszar m. Łodzi), które wpłyną po godzinie 15.00 dnia dzisiejszego nie będą podlegały ocenie.

Rekrutacja do I edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do I edycji projektu „Własny Biznes” będzie prowadzona w dn. 27.05.2021r. – 10.06.2021 r.
W dn. 03.06.2021 oraz 04.06.2021 – składanie formularzy rekrutacyjnych będzie możliwe jedynie poprzez drogę elektroniczną na wskazany adres e-mail (wlasnybiznes@inkubator.org.pl). W pozostałe ww. dni formularze rekrutacyjne można składać również w Biurze projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. 4) w godz. 9.00-15.00.

Ponadto zgodnie z Regulaminem rekrutacji §5 Realizator ma prawo do zakończenia rekrutacji w przypadku jeżeli liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji tj. 40 formularzy, w tym:

 • 30 formularzy wpłynie od osób zamieszkujących na terenie powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.
 • 10 formularzy od osób zamieszkujących m. Łódź

Informacje o projekcie

Projekt „WŁASNY BIZNES” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  Priorytet VIII  Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych-ZIT.

Projekt „WŁASNY BIZNES” skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują na terenie ŁOM tj. m. Łodzi oraz powiatów: brzeziński, Łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) i należą do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych
w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów
w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

FORMY WSPARCIA:

 • szkolenie i doradztwo
 • wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu w III edycjach w okresie:

maj 2021r. – grudzień 2021r.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu:

www.wlasnybiznes.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą uczestniczyć bezrobotne osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

 • w wieku 30 lat i więcej;
 • zamieszkujące na terenie ŁOM tj. m Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, Łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, zgierskiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego);
 • znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

– w wieku 50 lat i więcej;

– długotrwale bezrobotni;

– kobiety;

– z niepełnosprawnościami;

– o niskich kwalifikacjach.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji
do projektu „WŁASNY BIZNES”, dostępnym na stronie
www.wlasnybiznes.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • szkolenie „WŁASNA FIRMA” w wymiarze 50 godzin;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;
 • jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie
  dla 48 osób w wysokości  23.050 zł na uczestnika;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2600 zł/m-c/osobę przez okres do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu: 3 177 967,50 zł

Kwota dofinansowania: 3 082 628,47 zł

PARTNERZY PROJEKTU:

Gmina Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25

Gmina Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

Pliki do pobrania

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) + oświadczenie dot. statusu na rynku pracy

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2)

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3)

Karta oceny – rozmowa z doradcą zawodowym (załącznik nr 4)

Karta oceny – prezentacja pomysłu na firmę (załącznik nr 5)

WSPARCIE

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (załącznik nr 1)

Wzór biznesplanu (załącznik nr 2)

Karta oceny formalnej biznesplanu (załącznik nr 3)

Karta oceny merytorycznej biznesplanu (załącznik nr 4)

Formularz zmian w biznesplanie (załącznik nr 5)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 6)

Kontakt

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 4

Tel. 515 – 327 – 924, 42 633-16-55

E-mail: wlasnybiznes@inkubator.org.pl